Artikel 1 – Definities

1.1. AY Footcare is gevestigd te Maassluis, ingeschreven onder KVK-nummer 75873397 en in deze algemene voorwaarden de opdrachtnemer.

1.2. Wanneer in de algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, wordt de wederpartij bedoeld.

1.3. Indien de overeenkomst wordt gesloten via een wettelijk vertegenwoordiger, kan met ‘klant’ eveneens de wettelijk vertegenwoordiger bedoeld worden.

1.4. Met ‘overeenkomst’ wordt de overeenkomst van opdracht bedoeld op grond waarvan AY Footcare tegen betaling werkzaamheden uitvoert voor klant.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden die AY Footcare uitvoert.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden die door 

AY Footcare worden ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren.

2.3. AY Footcare behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dit geval zal zij nieuwe algemene voorwaarden aan klant toezenden, waarbij de laatst toegezonden versie steeds van toepassing is. Indien de nieuwe versie ingrijpende wijzigingen bevat, met voor klant nadelige gevolgen, heeft klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

2.4. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. In het geval dat één of meerdere van deze bepalingen (deels) nietig zijn of vernietigd worden, zullen de resterende bepalingen onverminderd van toepassing blijven.

Artikel 3 – Aanbod

3.1. Klant heeft de mogelijkheid om de door AY Footcare aangeboden behandelingen te boeken via haar website of door een afspraak te maken per telefoon of via één van de social media kanalen van AY Footcare.

3.2. Klant heeft de mogelijkheid om via de website van AY Footcare de door haar aangeboden (online) cursussen af te nemen.

3.3. Indien klant een behandeling boekt of (online) cursus afneemt via de website, gaat zij akkoord met deze algemene voorwaarden. Klant dient hiervoor, alvorens de behandeling te boeken of bestelling te plaatsen, aan te vinken dat zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden.

3.4. AY Footcare kan niet gehouden worden aan (een bepaald deel van) een aanbod, indien klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5. Een uitgebracht aanbod geldt niet voor eventuele volgende opdrachten.

3.6. Wanneer de overeenkomst via de website tot stand komt, treft AY Footcare passende beveiligingsmaatregelen voor de elektronische betaling. AY Footcare zorgt eveneens voor een veilige website en elektronische dataoverdracht.

Artikel 4 – Tarieven en betalingen

4.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

4.2. De in de overeenkomst vermelde tarieven zijn op basis van een prijs per behandeling en inclusief BTW. De kosten voor de producten en materialen die AY Footcare gebruikt tijdens de behandeling, zijn bij de prijs inbegrepen. Eventuele aanvullende kosten worden apart gefactureerd.

4.3. In afwijking van het voorgaande lid, zijn de prijzen voor een (online) cursus op basis van een prijs per cursus, inclusief werkboeken, maar exclusief de voor de cursus benodigde materialen. Klant dient deze materialen, zoals een pedicuremotor, apart aan te schaffen.

4.4. De prijzen die AY Footcare bij het aangaan van de overeenkomst communiceert, zijn gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, heeft AY Footcare het recht om de prijzen te wijzigen. Indien de prijzen binnen drie maanden worden verhoogd en klant particulier is, heeft zij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

4.5. Indien AY Footcare tijdens het uitvoeren van de overeenkomst signaleert dat zij meer tijd dan oorspronkelijk overeengekomen zal besteden aan de uitvoering van de opdracht, zullen partijen in samenspraak een aanvullend aantal minuten afspreken of een nieuwe afspraak maken. Artikel 4.4. is eveneens van toepassing.

4.6. Klant dient de prijs voor de behandeling(en) direct na afloop van de afspraak te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

4.7. Indien klant een cursus aanschaft, is AY Footcare gerechtigd om een aanbetaling ter hoogte van 25% van de overeengekomen prijs te vragen. De volledige prijs dient 14 kalenderdagen voor het plaatsvinden van de eerste cursusdag te zijn voldaan.

4.8. Indien partijen afwijken van artikel 4.6. of 4.7., dienen facturen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen, of op de factuur een andere betaaltermijn staat of de werkzaamheden eerder dienen aan te vangen.

4.9. Klant is van rechtswege in verzuim, indien zij haar betalingsverplichtingen niet nakomt binnen de gestelde betalingstermijn. Vanaf het moment dat klant in verzuim is, tot aan het moment dat de factuur volledig is voldaan, is klant wettelijke rente verschuldigd.

4.10. Wanneer klant in gebreke of verzuim is, komen alle redelijke kosten die AY Footcare moet maken om de vordering te innen, voor rekening van klant.

4.11. Indien klant zich in een staat van liquidatie, faillissement of surseance van betaling bevindt, zijn alle vorderingen die AY Footcare op klant heeft direct opeisbaar. Eventueel verleende licenties komen in dit geval direct te vervallen.

Artikel 5 – Informatieverstrekking

5.1. Klant dient alle benodigde gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst op tijd aan AY Footcare ter beschikking te stellen. Hieronder wordt mede verstaan informatie omtrent de conditie van de voet en gezondheidstoestand van klant en/of specifieke problemen waarvoor klant de hulp van AY Footcare wenst in te schakelen. Het is zonder deze gegevens voor AY Footcare niet mogelijk om haar werkzaamheden optimaal uit te voeren.

5.2. Klant dient de in het voorgaande lid benoemde gegevens aan AY Footcare kenbaar te maken via het formulier dat klant invult bij of na het plannen van een behandeling.

5.3. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie. Dit geldt ook voor informatie die door derden wordt aangeleverd.

5.4. AY Footcare zal vertrouwelijk met de gegevens omgaan.

5.5. Indien klant onjuiste gegevens aanlevert of gegevens niet tijdig aanlevert, waardoor de overeenkomst niet of niet geheel uitgevoerd kan worden of er hierdoor vertraging ontstaat, komen eventueel daaruit voortkomende extra kosten voor rekening van klant.

5.6. Indien klant gevraagde informatie aanlevert via digitale informatiedragers, bestanden of software, staat zij ervoor in dat deze geen virussen, defecten of andere schadelijke factoren bevatten.

5.7. Klant vrijwaart AY Footcare voor alle schade die ontstaat door het niet voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

6.1. AY Footcare voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij houdt daarbij, voor zover mogelijk, rekening met de wensen en ter beschikking gestelde informatie van klant. Klant kan AY Footcare echter niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van het gewenste resultaat.

6.2. Klant is zich ervan bewust dat resultaten niet direct zichtbaar zijn en dat AY Footcare zich tot het uiterste zal inspannen klant te helpen, maar dat resultaten ook afhankelijk zijn van andere factoren, zoals de leefstijl en inzet van klant.

6.3. AY Footcare zal klant nimmer verplichten bepaalde handelingen uit te voeren of beslissingen te nemen. Klant is volledig verantwoordelijk voor het opvolgen van door AY Footcare gegeven advies.

6.4. AY Footcare informeert klant over eventuele vergoedingen van de dienst vanuit de zorgverzekering. AY Footcare is echter niet verantwoordelijk voor eventuele afgewezen declaraties. Klant is zelf verantwoordelijk voor het contacteren van haar zorgverzekering en het controleren of de dienst voor vergoeding in aanmerking komt.

6.5. AY Footcare is een gecertificeerd pedicure. AY Footcare zal de zorg van een goede pedicure in acht nemen. Klant is zich er echter van bewust dat de diensten van AY Footcare geen vervanging zijn voor medisch advies of medische behandelingen.

6.6. Behandelingen dienen in een schone, hygiënische omgeving te worden uitgevoerd. AY Footcare volgt daarom het Bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure van branchevereniging ProVoet. Klant is gehouden aanwijzingen omtrent hygiëne op te volgen, zodat AY Footcare haar werkzaamheden in overeenstemming met dit bedrijfshandboek kan uitvoeren.

6.7. Klant is zich ervan bewust dat de huid van de voet na een behandeling kan reageren op de door AY Footcare gebruikte verzorgingsproducten. Zo kan de huid rood worden door de werkzame stoffen in de producten. AY Footcare zal klant hierover inlichten alvorens te starten met de behandeling.

6.8. Indien de overeenkomst ziet op het geven van een cursus (in groepsverband), is AY Footcare gerechtigd de inhoud van (reeds geplande) activiteiten te wijzigen.

6.9. Indien klant een 1-op-1 cursus heeft afgenomen, dient zij de cursusdagen binnen de overeengekomen cursustermijn in overleg en naar redelijkheid in te plannen. Cursusdagen die niet binnen de overeengekomen termijn zijn ingepland, komen te vervallen. Indien klant een cursusdag buiten de termijn wenst te plannen, is AY Footcare gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.

6.10. Klant zal alle door AY Footcare verleende opdrachten naar beste vermogen maken en invullen.

6.11. De cursussen zijn met zorg door AY Footcare samengesteld en bereiden klant voor op het uitvoeren van pedicurebehandelingen. De cursussen zijn echter niet gecrediteerd door de NVAO en hebben geen diploma-erkenning licentie (CREDO). Dit betekent dat klant geen studiefinanciering kan aanvragen voor het volgen van deze cursussen.

6.12. Het behalen van een cursuscertificaat garandeert niet dat zorgverzekeraars de diensten van klant zullen vergoeden, indien klant zelf pedicurebehandelingen gaat uitvoeren. Klant dient zelf contact op te nemen met zorgverzekeraars om te verifiëren of haar dienst voor vergoeding in aanmerking komt en/of haar cliënten ervan op de hoogte stellen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het controleren of de zorgverzekeraar de dienst vergoedt.

6.13. AY Footcare behoudt zich het recht voor derden in te schakelen om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

6.14. AY Footcare voert geen opdrachten uit die in strijd zijn met de wet of niet overeenstemmen met haar professionaliteit.

Artikel 7 – Wijziging en annulering

7.1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in samenspraak de overeenkomst aanpassen. Een wijziging of aanvulling resulteert in meerwerk. Meerwerk wordt slechts in overleg met de klant uitgevoerd en aangerekend.  Indien de wijziging of aanvulling resulteert in extra kosten, een verandering van de kwaliteit, of beïnvloeding van het tijdstip van voltooiing, zal AY Footcare klant hier eerst van op de hoogte stellen.

7.2. Indien zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen, die een verstoring van de vertrouwensrelatie met zich meebrengen, is AY Footcare bevoegd de overeenkomst te beëindigen. AY Footcare is in dit geval geen schadevergoeding aan klant verschuldigd.

7.3. In het geval dat AY Footcare onverhoopt verhinderd is, stelt zij klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Klant en AY Footcare zullen in samenspraak proberen de behandeling of cursus(dag) te verzetten. Indien verzetten niet mogelijk is, is klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien klant van dit recht gebruikmaakt en zij reeds (deels) betaald heeft voor de behandeling of cursus, zal AY Footcare voor het gedeelte van de overeenkomst waar nog geen uitvoering aan is gegeven, klant terugbetalen. Klant heeft, wanneer deze gebruikmaakt van het recht tot ontbinding, echter geen recht op het vorderen van een aanvullende schadevergoeding.

7.4. Wanneer klant de overeenkomst wenst te annuleren, dient zij dit schriftelijk te doen. Een particuliere klant kan, indien de overeenkomst op afstand is gesloten, deze binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de werkzaamheden binnen de termijn van 14 kalenderdagen plaatsvinden, een bepaalde datum is afgesproken, of klant ondernemer is, is deze mogelijkheid tot ontbinding uitgesloten.

7.5. Een afspraak kan tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verzet. Bij het verzetten of annuleren binnen 48 uur of het verstek laten gaan, komt de afspraak te vervallen en zal 50% van de prijs voor de geboekte behandeling(en) in rekening worden gebracht.

7.6. Wanneer klant te laat is voor een afspraak, wordt de verstreken tijd niet ingehaald. Klant is in dit geval wel het volledige bedrag voor de behandeling verschuldigd. Indien klant meer dan 10 minuten te laat komt voor een afspraak, komt deze te vervallen, tenzij anders overeengekomen. Dit lid is ook van toepassing op door klant ingeplande cursusdagen.

7.7. Indien klant een door haar afgenomen cursus wenst te annuleren, voordat de eerste cursusdag heeft plaatsgevonden, is AY Footcare gerechtigd om op basis van de volgende onderdelen (a tot en met d) een annuleringsvergoeding in rekening te brengen: 

  1. Annulering tot 8 weken voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 10% van de overeengekomen prijs.
  2. Annulering binnen 8 tot 4 weken voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 20% van de overeengekomen prijs.
  3. Annulering binnen 4 tot 2 weken voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 30% van de overeengekomen prijs.
  4. Annulering binnen 2 weken of korter voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 50% van de overeengekomen prijs.

7.8. Indien klant de cursus tussentijds wenst te annuleren, is zij gehouden om de reeds gewerkte uren en gemaakte kosten en 50% van de resterende uren en kosten te vergoeden.

7.9. Een losse cursusdag, al dan niet binnen een pakket, kan tot 48 uur voorafgaand aan de cursusdag kosteloos worden verzet. Bij het verzetten binnen 48 uur of het verstek laten gaan komt deze te vervallen en wordt 50% van de prijs voor één cursusdag aangerekend. In het geval de cursusdag onderdeel uitmaakt van een pakket, dient deze binnen de termijn van het pakket plaats te vinden. Cursusdagen die na afloop van de termijn nog niet zijn gebruikt komen ofwel te vervallen, wat geen invloed zal hebben op het totaalbedrag, of kunnen worden afgenomen tegen meerprijs.

7.10. Voor de deelname aan een (groeps)cursus werkt AY Footcare met deelnamevereisten en/of een kennismakingsgesprek. AY Footcare is gerechtigd om op basis van het kennismakingsgesprek of verschafte informatie omtrent vaardigheden personen van deelname uit te sluiten.

7.11. De cursussen kunnen een groepselement bevatten. AY Footcare is gerechtigd een minimumaantal deelnemers te verlangen. Wanneer dit minimumaantal niet wordt bereikt, vindt de cursus niet plaats. Indien een cursus omwille van deze reden wordt geannuleerd, zal AY Footcare het reeds betaalde bedrag terugbetalen. Klant kan in dit geval echter ook kiezen om zonder extra kosten deel te nemen aan een volgende cursusronde.

7.12. Voordat de inschrijvingen voor een groepscursus geopend worden, zorgt AY Footcare ervoor dat de data van de cursusdagen bekend zijn. De data van de cursus worden van tevoren geplaatst op de website van AY Footcare. Wanneer klant op een geplande datum niet aanwezig kan zijn, heeft zij de mogelijkheid om eenmalig kosteloos de cursusdag in te halen tijdens de eerstvolgende cursusronde. Indien partijen extra tijd dienen in te plannen voor het inhalen van een cursusdag, is AY Footcare gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen.

7.13. AY Footcare behoudt zich het recht voor haar dienstverlening aan klant te weigeren, indien klant eerder een afspraak of cursusdag te laat heeft verzet of geannuleerd of deze verstek heeft laten gaan en de aangerekende vergoeding hiervoor niet heeft betaald binnen de in artikel 4.8. gestelde betalingstermijn.

Artikel 8 – Online cursus

8.1. Toegang tot een online cursus wordt verschaft nadat klant het voor het online cursus verschuldigde bedrag heeft voldaan, tenzij anders overeengekomen. 

8.2. Indien de content in één keer volledig beschikbaar wordt gesteld, is een online cursus uitgesloten van het herroepingsrecht. Klant komt daardoor niet de mogelijkheid toe de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, wordt het bedrag bij tussentijdse annulering naar rato verrekend, tenzij de overeenkomst b2b is aangegaan, in welk geval de volledige betalingsverplichting blijft bestaan.

8.3. Doordat voor het beschikbaar stellen van een online cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan AY Footcare niet garanderen dat een online cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is. 

8.4. De tijdens de looptijd van een online cursus geleverde informatie blijft eigendom van AY Footcare. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

8.5. Klant is zelf verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het opvolgen en toepassen van de in een online cursus opgedane kennis.

8.6. Het is klant niet toegestaan om haar inloggegevens voor een online cursus aan derden ter beschikking te stellen.

8.7. Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud een online cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Het is klant niet toegestaan in de 12 maanden na afronding van de inhoud van de cursus een soortgelijk aanbod te creëren.

8.8. AY Footcare behoudt zich het recht voor deelnemers die misbruik maken van (content van) een online cursus, andere deelnemers lastigvallen, of ander ongewenst gedrag vertonen, van verdere toegang tot de online cursus uit te sluiten. AY Footcare heeft dit recht tot uitsluiting ook, indien zodanige feiten aan AY Footcare bekend zijn, voordat klant toegang heeft gekregen tot de online cursus. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor een online cursus onverlet.

8.9. Het is klant toegestaan om screenshots te maken van een online cursus. Screenshots mogen in beperkte mate gedeeld worden. Klant is in dit geval gehouden om de naam van AY Footcare te vermelden.

8.10. AY Footcare is gerechtigd de inhoud van een online cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.

8.11. Tijdens de toegang tot een online cursus kunnen deelnemers onderling communiceren. Klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van AY Footcare

8.12. Het staat AY Footcare te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Artikel 9  – Workshops

9.1. AY Footcare behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In het geval de locatie of datum door AY Footcare wordt gewijzigd, heeft klant het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.

9.2. Indien een workshop door omstandigheden waar AY Footcare geen invloed op kan uitoefenen niet offline plaats kan vinden, is zij gerechtigd de workshop online te geven. Dit geeft geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.

9.3. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop of cursus, is deze gerechtigd het aankoopbewijs door te verkopen, zolang de nieuwe gegevens tijdig aan AY Footcare worden doorgegeven en het niet voor een hogere prijs wordt doorverkocht dan de aanschafprijs.

9.4. Indien klant op basis van het voorgaande lid haar aankoopbewijs niet heeft doorverkocht, maar toch haar deelname wenst te annuleren, is AY Footcare gerechtigd om de door haar reeds gemaakte kosten en gewerkte uren in rekening te brengen.

9.5. Het is klant niet toegestaan beeld- en geluidsopnames te maken tijdens de workshop, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9.6. AY Footcare behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende workshop onverlet.

Artikel 10 – Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt, buiten wat in de wet is bepaald, verstaan: de verhindering van de uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden die AY Footcare en klant redelijkerwijs niet kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen. De voorgaande opsomming is niet limitatief.

10.2. Indien er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst met een particuliere klant geen doorgang kan vinden, worden de verplichtingen opgeschort zolang klant en AY Footcare niet aan deze verplichtingen kunnen voldoen. In dit geval zoeken partijen naar een passende oplossing. Beide partijen hebben het recht tot ontbinding, zonder ongedaanmakingsverplichting, indien een passende oplossing uitblijft. Kosten die tot dat moment zijn gemaakt en gewerkte uren worden direct opeisbaar.

10.3. Indien er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst met een zakelijke klant niet (verder) voltooid kan worden, zal de uitvoering van de overeenkomst verplaatst worden. De betalingsverplichting blijft dan voortbestaan, tenzij anders overeengekomen.

10.4. Als klant de werkzaamheden wil verplaatsen vanwege een pandemie of epidemie, ondanks dat overheidsmaatregelen de doorgang (al dan niet in aangepaste vorm), niet verhinderen, heeft AY Footcare het recht om de hiermee samenhangende kosten door te berekenen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1. AY Footcare is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit de overeenkomst, tenzij deze schade door opzet of grove schuld is veroorzaakt.

11.2. AY Footcare is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden die zijn uitgevoerd op basis van door klant of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

11.3. Klant is zelf verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het toepassen en opvolgen van advies dat is gegeven tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

11.4. AY Footcare is na afloop van de overeenkomst niet aansprakelijk voor door klant genomen beslissingen of uitgevoerde handelingen, die zij op basis van de door de samenwerking opgedane kennis heeft genomen of uitgevoerd.

11.5. AY Footcare is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen van derden.

11.6. AY Footcare is geen arts en zal zich nimmer voordoen als medisch hulpverlener. AY Footcare is niet bevoegd om zelf diagnoses te stellen. De diensten die zij aanbiedt zijn geen vervanging voor medische hulp, zie hiervoor ook artikel 6.5.

11.8. Klant is gehouden om AY Footcare in te lichten over haar gezondheid en melding te maken over eventuele blessures of andere fysieke problemen, zodat zij hier rekening mee kan houden tijdens de behandeling.

11.9. De verzorgingsproducten die AY Footcare gebruikt tijdens een behandeling, kunnen hoge concentraties aan werkzame stoffen bevatten. Klant dient AY Footcare te informeren omtrent eventuele allergieën of overgevoeligheden, zodat AY Footcare de behandeling hierop kan aanpassen. Indien klant AY Footcare niet (juist) informeert en klant een allergische reactie krijgt door de gebruikte producten, is AY Footcare niet aansprakelijk voor de (gevolgen van de) allergische reactie.

11.10. AY Footcare is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen die klant heeft meegenomen naar de afspraak of cursusdag.

11.11. Indien klant schade aanbrengt aan materiaal dat door AY Footcare ter beschikking is gesteld ter uitvoering van de overeenkomst, is klant gehouden de taxatiewaarde van dit materiaal te vergoeden.

11.12. Indien AY Footcare een schadevergoeding is verschuldigd voor directe schade, behelst de schadevergoeding niet meer dan het mogelijke bedrag dat een door AY Footcare afgesloten aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet uitkeert, is de schadevergoeding beperkt tot tweemaal de in de overeenkomst afgesproken prijs, tenzij de redelijkheid en billijkheid anders verlangt.

11.13. Klant vrijwaart AY Footcare tegen iedere aanspraak van derden die voortvloeien uit de door AY Footcare uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

12.1. Op alle door AY Footcare gegeven adviezen, ter beschikking gestelde werkboeken, geplaatste foto’s, beschrijvingen en andere materialen rusten intellectuele eigendomsrechten, deze blijven bij AY Footcare. Het is klant niet toegestaan materiaal te verveelvoudigen, te verkopen, openbaar te maken of aan te leveren aan derden buiten de licentie of overeengekomen doelen.

12.2. Het is klant niet toegestaan om beeld- en geluidsopnames te maken tijdens de behandeling of cursus, tenzij anders overeengekomen.

12.3. Indien klant handelt in strijd met de bepalingen uit dit artikel, wordt dit gezien als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van AY Footcare.

12.4. Indien er sprake is van een inbreuk zoals benoemd in het voorgaande lid, zal dit resulteren in een direct opeisbare vergoeding. Deze vergoeding bedraagt driemaal het gebruikelijke licentietarief, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade, en zal aan klant kenbaar gemaakt worden door middel van een sommatiebrief.

Artikel 13 – Rechten en plichten

13.1. Klant en diens wettelijk vertegenwoordiger hebben het recht op voorlichting over het voorgenomen onderzoek en de door AY Footcare voorgestelde behandeling. AY Footcare zorgt dat deze voorlichting is afgestemd op het bevattingsvermogen van klant. Dit omvat ook inlichtingen over de ontwikkelingen omtrent onderzoek, eventuele risico’s, de behandeling en de gezondheidstoestand van klant. Partijen beslissen te allen tijde samen over de behandeling en eventuele alternatieve manieren van behandeling.

13.2. Indien een inlichting ernstig nadeel voor klant oplevert, kan AY Footcare ervoor kiezen om klant de in lid 2 benoemde informatie te onthouden nadat AY Footcare een andere hulpverlener hierover heeft geraadpleegd. In een dergelijk geval zal AY Footcare de wettelijk vertegenwoordiger of een ander die dichtbij klant staat over de situatie informeren. AY Footcare zal klant alsnog inlichten op het moment dat het nadeel niet meer aanwezig is.

13.3. Klant heeft eveneens het recht om aan te geven dat zij liever géén inlichtingen wil ontvangen. AY Footcare zal beantwoorden aan dit recht, tenzij het belang bij dit recht niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit kan voortvloeien voor klant of anderen.

13.4. Voor de uitvoering van de overeenkomst is de toestemming van klant of diens wettelijk vertegenwoordiger vereist. Klant komt eveneens het recht toe om de gegeven toestemming in te trekken. In een dergelijk geval zoeken partijen samen naar een passende oplossing. 

13.5. AY Footcare is verplicht een dossier bij te houden en is wettelijk verplicht om het dossier tenminste 20 jaar na de laatste wijziging te bewaren. Klant en diens wettelijk vertegenwoordiger komen een recht op inzage van dit dossier toe. 

13.6. Het in lid 5 van dit artikel benoemde dossier kan op schriftelijk of elektronisch verzoek van klant of diens wettelijk vertegenwoordiger worden vernietigd, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

13.7. Klant dient AY Footcare te allen tijde naar beste weten in te lichten over haar gezondheid. Klant zal te allen tijde inlichtingen geven en medewerking leveren zodat partijen de overeenkomst kunnen uitvoeren.

13.8. Indien klant niet zelf kan beslissen over haar behandeling, zal AY Footcare samen met de wettelijk vertegenwoordiger van klant over de behandeling beslissen. Indien er geen vertegenwoordiger op schrift is vastgelegd, zal AY Footcare een naaste betrekken bij de beslissing over de behandeling.

13.9. Partijen zullen de behandeling buiten de aanwezigheid van anderen uitvoeren, tenzij zij anders zijn overeengekomen en klant ermee heeft ingestemd dat anderen de behandeling kunnen waarnemen.

Artikel 14 – Bijzondere bepalingen

14.1 Klant en AY Footcare zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij verkregen hebben in het kader van de overeenkomst. Informatie is vertrouwelijk, indien dit is medegedeeld of blijkt uit de aard van de verschafte informatie.

14.2. AY Footcare houdt zich aan de Beroepscode (medisch) pedicure van brancheorganisatie ProVoet.

14.3. AY Footcare kan niet worden gehouden informatie die tijdens de behandeling van klant naar voren is gekomen te delen met de wettelijk vertegenwoordiger, indien AY Footcare hierdoor niet geacht kan worden de zorg van een goede pedicure in acht te nemen.

14.4. AY Footcare is gerechtigd derden te informeren over de gezondheid van klant of inzage in de gegevens uit het dossier te verstrekken, indien AY Footcare hiervoor toestemming heeft verkregen van klant of diens wettelijk vertegenwoordiger, indien een wettelijk voorschrift dit vereist, er een conflict van plichten bestaat, er sprake is van een therapeutische uitzondering, er een andere hulpverlener direct bij de overeenkomst betrokken is of wetenschappelijk onderzoek dit vereist.

14.5. AY Footcare is gehouden om op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg een meldcode te gebruiken. De meldcode ziet op huiselijk geweld en kindermishandeling. Op basis van deze wet is AY Footcare gerechtigd om op verzoek van het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) inlichtingen te verstrekken over klant of over haar ouders of voogd, indien klant minderjarig is. Ook kan AY Footcare na een afweging op basis van de meldcode een melding maken bij Veilig Thuis. Voor zodanige meldingen is geen toestemming van klant of haar ouders of voogd vereist.

14.6. De overeenkomst met een minderjarige tot 12 jaar, komt enkel tot stand wanneer toestemming van beide ouders of een voogd is verkregen. Indien de minderjarige tussen de 12 en 16 jaar oud is, is toestemming van beide ouders en de minderjarige vereist om de overeenkomst tot stand te laten komen.

Artikel 15 – Cadeaubonnen

15.1. Cadeaubonnen dienen voor uitgifte betaald te worden.

15.2. De geldigheidstermijn van een cadeaubon bedraagt twee jaar. Na deze periode komt de waarde van de cadeaubon te vervallen.

15.3. Bij het inwisselen van een cadeaubon, zijn de prijzen op het moment van inwisseling van toepassing.

15.4. Indien bij het inleveren van een cadeaubon de waarde van het product lager is dan de waarde van de cadeaubon, wordt het resterende bedrag niet in contanten gegeven. Een cadeaubon dient in één keer ingewisseld te worden.

15.5. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden indien deze op naam worden besteld of fysiek worden afgenomen. Een niet gebruikte cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten.

Artikel 16 – Klachten

16.1. Indien klant een klacht heeft, dient zij deze binnen 2 kalendermaanden na het ontstaan van de klacht schriftelijk en voorzien van motivatie kenbaar te maken. AY Footcare zal binnen 14 kalenderdagen na het ontvangen van de klacht schriftelijk reageren. Voor zakelijke overeenkomsten hanteert AY Footcare een klachttermijn van 14 kalenderdagen. 

16.2. Indien een klacht buiten de periode van 2 kalendermaanden kenbaar wordt gemaakt, is AY Footcare niet gehouden de klacht in behandeling te nemen of gerechtigd extra kosten voor de behandeling van de klacht in rekening te brengen. Dit is eveneens van toepassing op de klachttermijn voor zakelijke klanten.

16.3. AY Footcare dient in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek waar de klacht op van toepassing is te herstellen.

16.4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

16.5. AY Footcare is via Branchevereniging ProVoet aangesloten bij een klachtenfunctionaris en de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging. Indien partijen door in gesprek te gaan niet samen tot een passende oplossing komen, heeft opdrachtgever de mogelijkheid om zich te richten tot de klachtenfunctionaris en/of geschillencommissie van ProVoet. Een klacht kan ingediend worden via: https://mijn.provoet.nl/leden-info/klachtenregeling

16.6. Indien klant op basis van artikel 16.5. een klacht in wenst te dienen bij de klachtenfunctionaris, dient zij dat binnen 1 jaar na het ontstaan van de klacht te doen. Oudere klachten worden niet-ontvankelijk verklaard, tenzij klant een goede reden heeft voor de te late indiening. 

Artikel 17 – Geschillenbeslechting

17.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

17.2. Indien zich een geschil tussen klant en AY Footcare voordoet, zullen zij eerst proberen dit geschil in samenspraak te beslechten. Partijen zullen enkel wanneer dit niet lukt een beroep doen op de rechter.

17.3. Geschillen tussen klant en AY Footcare zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin AY Footcare is gevestigd, tenzij de wet anders verplicht.

17.4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van

alle vorderingen en verweren tegenover AY Footcare en betrokken derden 12 maanden.